SPACER NA ORIENTACJĘ

1.Organizator

  1. Organizatorem spaceru na orientację  w ramach “Krwawa Adventure Race” jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33 , mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa

2.Termin i miejsce

a.Bieg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 roku na terenie dzielnicy Wawer m.st Warszawy.

b.Start czynny od godz. 11:00 do 14:00  (miejsce startu zlokalizowane będzie na terenie Międzylesie, dokładne miejsce podamy w późniejszym terminie).
c.Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając informacje na stronie www.krwawapetla.com Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

 1.  Limit czasu

a.Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 120 minut od startu

b.Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu  we wskazanym limicie, nie będą klasyfikowani.

 1. Uczestnictwo:

a.Start w biegu jest indywidualny lub grupowy

b.Prawo startu mają osoby, które najpóźniej do 29 czerwca 2019r. ukończą 18 lat
c. Osoby niepełnoletnie  mogą startować  za zgodą opiekuna prawnego. 

5. BIURO ZAWODÓW

a. Adres Biura Zawodów zostanie podany w późniejszym terminie.
Godziny pracy Biura Zawodów:
29 czerwca w godzinach 10:45 – 14:00
b.W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują mapę

6. Zasady:

Celem jest ukończenie trasy w limicie czasowym, potwierdzając obecność na Punktach kontrolnych.
Trasa  ma około 3 km
a. Każdy uczestnik przed startem otrzyma mapę i kartę startową.
b. Trasa odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

7. Zgłoszenia

a.Udział w biegu  jest bezpłatny.
b. Rejestracja prowadzona będzie w biurze zawodów przed startem, nie prowadzimy zapisów online

  8. Depozyty
Rzeczy należy zdeponować w godzinach pracy Biura Zawodów w wyznaczonym przez organizatora miejscu.
9.  Punkty kontrolne:


    a.Punkt kontrolny (PK) jest wyposażony w biało-pomarańczowy lampion oznaczony odpowiednim numerem oraz przyrząd do potwierdzania obecności na punkcie
   b.W przypadku stwierdzenia przez zespół braku PK, należy skontaktować się z Sędzią Głównym celem potwierdzenia swojej obecności na danym punkcie.
Zgubienie lub zniszczenie karty startowej w stopniu uniemożliwiającym jej odczytanie może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika.

 

 1. Zasady klasyfikacji i wyniki
  a) Warunkiem sklasyfikowania jest zaliczenie przynajmniej 50% punktów kontrolnych całości trasy oraz przestrzeganie regulaminu.  
  b) wyniki będą dostępne na stronie internetowej w ciągu 7 dni od zakończenia biegu
 2. Inne postanowienia:
  a) W przypadku wycofania się z biegu należy skontaktować się telefonicznie z organizatorem (numer na mapie)

12. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom KRAWAWA AR w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.