Regulamin – bieg na orientację

 

1.Organizator

  1. Organizatorem Krwawej Dychy w ramach  “Krwawa Adventure Race” jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33 , mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa

2.Termin i miejsce

a.Bieg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 roku na terenie dzielnicy Wawer m.st Warszawy.

b.Start interwałowy, co minutę od godz. 11:00 do 12:40 (miejsce startu zlokalizowane będzie na terenie Międzylesie, dokładne miejsce podamy w późniejszym terminie).  Szkoła Podstawowa nr 138, Pożaryskiego 2.
c.Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając informacje na stronie www.krwawapetla.com Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

 1.  Limit czasu

a.Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 120 minut od startu

b.Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu  we wskazanym limicie, nie będą klasyfikowani.

 1. Uczestnictwo:

a.Start w biegu jest indywidualny

b.Prawo startu w biegu mają osoby, które najpóźniej do 23 czerwca 2018r. ukończą 18 lat (urodzone przed 23.06.2000r.).

c.Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
5.
BIURO ZAWODÓW

a.Adres Biura Zawodów zostanie podany w późniejszym terminie.

Godziny pracy Biura Zawodów:
23 czerwca w godzinach 10:45: 11:40
b. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in mapę i kartę startową.

6. ZASADY

a.Celem jest ukończenie biegu w limicie czasowym, potwierdzając obecność na Punktach kontrolnych.
Trasa biegu ma około 10 km
b.Każdy uczestnik przed startem otrzyma mapę i kartę startową.
c.Rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

7. Zgłoszenia

a.Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: www.krwawapetla.com i rejestracja.maratonwarszawski.com.

b.Udział w biegu  jest bezpłatny.

c.Numer startowy zostaje nadany po rejestracji

d.Rejestracja zostanie zamknięta gdy na bieg zapisze się 75 osób

e.W przypadku gdy limit nie wyczerpie się będzie możliwość rejestracji w dniu zawodów w Biurze Zawodów, do wyczerpania puli.  
f.Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
g. Decyduje kolejność zgłoszeń.
h.Jeżeli po upływie 7 dni od rejetracji numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: (+48) 737-444-810 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com

  8.Depozyty
Uczestnicy będą mieli możliwość zdeponowania rzeczy. Rzeczy należy zdeponować w godzinach pracy Biura Zawodów w wyznaczonym przez organizatora miejscu.
9.  Punkty kontrolne:


    a.Punkt kontrolny (PK) jest wyposażony w biało-pomarańczowy lampion oznaczony odpowiednim numerem oraz przyrząd do potwierdzania obecności na punkcie
   b.W przypadku stwierdzenia przez zespół braku PK, należy skontaktować się z Sędzią Głównym celem potwierdzenia swojej obecności na danym punkcie.
Zgubienie lub zniszczenie karty startowej w stopniu uniemożliwiającym jej odczytanie może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika.

 

 1. Zasady klasyfikacji i wyniki
  a) Warunkiem sklasyfikowania jest zaliczenie przynajmniej 50% punktów kontrolnych całości trasy oraz przestrzeganie regulaminu.  
  b) klasyfikacja odbywa się na podstawie liczby zaliczonych punktów kontrolnych   i czasu pokonania trasy
  c) W ramach biegu przeprowadzone będą klasyfikacje kategorii Kobiet i Mężczyzn.
  d) wyniki będą dostępne na stronie internetowej w ciągu 7 dni od zakończenia biegu.
 2. Inne postanowienia:
 3. a) W przypadku wycofania się z biegu należy skontaktować się telefonicznie z organizatorem (numer na mapie)
 4. Dekoracje * informacja zostanie podana w terminie późniejszym.
 5. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom KRAWAWA AR w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.