Rajd przygodowy – regulamin

 1. Organizator
  1. Organizatorem Rajdu “Krwawa Adventure Race” jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33 , mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Rajd odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 roku na terenie dzielnicy Wawer m.st Warszawy i okolic.
  2. Start Rajdu nastąpi o godzinie 10:00 (miejsce startu zlokalizowane będzie na terenie Międzylesia, dokładne miejsce podamy w późniejszym terminie) Szkoła Podstawowa nr 138 ul. Pożaryskiego 2.
  3. O godzinie 9:30 odbędzie się obowiązkowa odprawa dla zespołów.
  4. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie,, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając informacje na stronie www.krwawapetla.com Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.3. Limit czasu
 1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 10 godzin.
 2. Uczestnicy, którzy nie ukończą rajdu we wskazanym limicie, nie będą klasyfikowani.
  4. Uczestnictwo:
 1. Rajd przeznaczony jest dla dwuosobowych zespołów.
 2. Limit drużyn startujących w rajdzie wynosi 45.
 3. Prawo startu w rajdzie mają osoby, które najpóźniej do 29 czerwca 2019 r. ukończą 18 lat (urodzone przed 23.06.2000 r.).
 4. Osoby w wieku 16-17 lat mogą startować w rajdzie za zgodą opiekuna prawnego. Podpisany i wypełniony formularz należy przynieść do Biura Zawodów.
 5. Jedna osoba w parze musi być pełnoletnia.
 6. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji w Biurze Zawodów może dokonać kapitan (osoba zgłaszająca zespół) lub osoba pisemnie upoważniona przez kapitana.

Niezależnie od wybranego rodzaju weryfikacji, do jej przeprowadzenia niezbędne jest przedstawienie:

 1. karty startowej podpisanej przez wszystkich członków drużyny.(do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed rajdem)
 2. pisemnych zgód rodziców/opiekunów (stanowiących załącznik do karty startowej) dla wszystkich niepełnoletnich członków drużyny.5. BIURO ZAWODÓW

a.Adres Biura Zawodów zostanie podany w późniejszym terminie.   ul. Pożaryskiego 2

b.Godziny pracy Biura Zawodów:
29 czerwca w godzinach 8:15-9:30

c. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numery startowe na rowery, naklejki depozytowe, worki na depozyty oraz karty startowe.

6. ZASADY
a.Celem jest ukończenie rajdu w limicie czasowym, potwierdzając obecność na Punktach kontrolnych.

7.PUNKTY KONTROLNE
     a.Punkt kontrolny (PK) jest wyposażony w biało-pomarańczowy lampion oznaczony odpowiednim numerem oraz przyrząd do potwierdzania obecności na punkcie
    b.W przypadku stwierdzenia przez zespół braku PK, należy skontaktować się z Sędzią Głównym celem potwierdzenia swojej obecności na danym punkcie.
Zgubienie lub zniszczenie karty startowej w stopniu uniemożliwiającym jej odczytanie może spowodować nieklasyfikowanie zespołu.
c.
Trasa rajdu ma długość ok. 70 km. składa się z etapów:
– rower
– kajak
– bieg 
– zadania specjalne

d. Rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
e.
Organizator przewiduje możliwość zrobienia punktów bonusowych, które będą się liczyły wyłącznie, gdy zespół potwierdzi obecność na wszystkich podstawowych punktach.
f.
Czas płynie od momentu startu do momentu przekroczenia mety – nie zatrzymuje się czasu podczas zadań specjalnych, odpoczynków, etc. Jedyna możliwość zatrzymania czasu występuje w chwili, gdy zespół musi czekać, np. na dostarczenie sprzętu i wynika to z winy organizatora.

g. Wszystkie zespoły startują jednocześnie i zmierzają do mety non-stop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku.

h.Trasa rajdu wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych. Te same punkty zostaną oznaczone na mapie dostarczonej przez organizatora.  Droga pomiędzy punktami jest dowolna, jednak niektóre fragmenty trasy mogą stanowić odcinki specjalne, których pokonanie (według oznaczenia na mapie lub w terenie) jest obowiązkowe.

 1. Na kilku punktach kontrolnych zawodnicy będą mieli do wykonania zadania specjalne. W przypadku nie stawienia się na punkcie z zadaniem specjalnym zespołowi doliczana jest kara czasowa wynosząca 20 minut.
 2.  Na wszystkich punktach kontrolnych zespoły muszą pojawić się w komplecie.
 3. Na wszystkich punktach kontrolnych oraz na wszystkich etapach zespoły muszą pojawić się z wyposażeniem obowiązkowym (m.in. rowerem, kajakiem, etc.).  Zakazane jest poruszanie się po terenach prywatnych z wyjątkiem miejsc wskazanych przez Organizatora. Podczas całego rajdu zabronione jest korzystanie z innych środków lokomocji niż te określone lub udostępnione przez Organizatora.

  8. Zgłoszenia

a.Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: www.krwawapetla.com i rejestracja.maratonwarszawski.com.
b.
Udział w rajdzie jest bezpłatny.

c. Należy obowiązkowo wnieść kaucję zwrotną w wysokości 200 zł
d.Kaucję wnosi się tytułem: „NAZWA DRUŻYNY, kaucja za udział w rajdzie przygodowym”
NUMER KONTA: 79 2490 0005 0000 4600 5927 7062
Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa
e. 
Kaucja zwracana jest wyłącznie zespołom, które wystartowały w rajdzie.
f. Kaucja zwracana jest w ciągu 7 dni od ukończenia rajdu, na konto, z którego została wysłana.
g. Do rajdu można zapisać się tradycyjnie lub ścieżką charytatywną biorąc udział w akcji BiegamDobrze. REGULAMIN #BIEGAMDOBRZE 
h. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie kaucja w wysokości 200 pln.
i.
Zgłoszenia online zostaną zamknięte, gdy na liście startowej znajdzie się 45 zespołów.
j.Decyduje kolejność zgłoszeń.
k.W przypadku gdy dużyna się zapisała, a nie wystartowała kaucja nie zostanie zwrócona.
l.Dowodem wpłynięcia kaucji jest pojawienie się numeru startowego przy nazwie drużyny na liście startowej na stronie krwawapetla.com. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: (+48) 737-444-810 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com
m. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.

9.Rezygnacja ze startu.
         a. . W przypadku rezygnacji ze startu do dnia 15 czerwca możliwe jest otrzymanie kaucji z powrotem lub przepisanie numeru na inna drużynę, po mailowym kontakcie z organizatorem.
10.  Depozyty, wyżywienie
a.Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym naklejki na depozyt, który zostaje w Bazie
b.
Rzeczy należy zdeponować w godzinach pracy Biura Zawodów w wyznaczonym przez organizatora miejscu.
c.Przed rajdem uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i depozytu.
d.Zawodnicy we własnym zakresie zapewniają sobie wyżywienie na czas rajdu.

11.Strefy zmian
a) Wymiana wyposażenia osobistego będzie możliwa tylko w wyznaczonych strefach zmian.
b) Zespół ma prawo korzystać ze Strefy Zmian wyłącznie raz w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Czas przebywania w strefie zmian nie jest limitowany jednak czas odpoczynku i przepaku wliczany jest do końcowego czasu zespołu.
c) Zespoły pakują potrzebny sprzęt do własnych skrzyń lub worków foliowych dostarczonych przez organizatora w pakietach startowych.
d)  Rzeczy do stref zmian należy zdeponować w godzinach pracy Biura Zawodów w wyznaczonym przez organizatora miejscu.
e) Nie ma gwarancji, że Strefa Zmian będzie zadaszona.
f) Każdy depozyt należy oznaczyć naklejką dostarczoną przez organizatora.
f) W Strefie Zmian należy zachować porządek i pozostawić depozyt całkowicie spakowany, w stanie umożliwiającym jego transport. Pozostawienie nie spakowanego depozytu może wiązać się z naliczeniem kary czasowej.

12.Wyposażenie obowiązkowe

a. Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres trwania zawodów:  1 x folia NRC (min. 200 x 150 cm) 1 x dowód osobisty lub paszport
b. Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na etap rowerowy:  sprawny rower 1 x kask rowerowy lub wspinaczkowy
1 x przednie światełko dające białe światło widoczne przynajmniej ze 150 metrów (może być czołówka)  1 x tylne czerwone światełko
c. Wyposażenie całego zespołu na etap kajakowy:
 1 x kajak (dostarczony przez organizatora)
 2 x wiosło (dostarczone przez organizatora)
2 x kapok (dostarczony przez organizatora)
d. Obowiązkowe wyposażenie całego zespołu używane przez cały okres trwania zawodów:  1 x kompas 1 x telefon komórkowy
e. wyposażenie zalecane: 1 x czołówka/latarka

13. Zasady klasyfikacji i wyniki
a) Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest zaliczenie przynajmniej 50% punktów kontrolnych całości trasy oraz przestrzeganie regulaminu.
b) Zespoły będą klasyfikowane w kolejności według następujących kryteriów:  
Liczba zaliczonych punktów kontrolnych  Czas pokonania trasy
c) Na mecie liczy się czas ostatniego zawodnika z zespołu. W przypadku gdy dla dwóch zespołów jest on równy, a żadne kary czasowe nie zmienią wyniku kolejnym kryterium rozstrzygającym o kolejności w klasyfikacji jest suma czasu pokonywania wszystkich etapów pieszych.
d) W ramach rajdu przeprowadzone będą klasyfikacje drużyn męskich, żeńskich i mix.
e) wyniki będą dostępne na stronie internetowej w ciągu 7 dni od zakończenia rajdu.
14. Inne postanowienia:
a) Zespół, który schodzi z trasy sam zapewnia sobie środek transportu do bazy (chyba, że jest potrzebna pomoc medyczna).  b) W przypadku wycofania się z rajdu należy skontaktować się telefonicznie z organizatorem (numer na mapie).

15. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom KRAWAWA AR w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu lub jego przerwania bez podania powodów.
17. Odpowiedzialność za uszkodzenia:W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu zapewnianego przez organizatora (gps, kajak, wiosła) uczestnik jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z naprawą.